اکشن - تکوید


اکشن

پست پروداکشن پلان (پلان گرافیی)

آموزشی
پست پروداکشن پلان (پلان گرافیی)

انیمیشن استاپ موشن خمیری ژانر اکشن Samurai Assassin اثر برادران Twin Tales

حوادث
انیمیشن استاپ موشن خمیری ژانر اکشن Samurai Assassin اثر برادران Twin Tales

قسمت ششم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

آموزشی
قسمت ششم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

قسمت هفتم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

آموزشی
قسمت هفتم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

قسمت هشتم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

آموزشی
قسمت هشتم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

قسمت نهم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

آموزشی
قسمت نهم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

قسمت دهم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

آموزشی
قسمت دهم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

قسمت یازدهم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

آموزشی
قسمت یازدهم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

قسمت دوازدهم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

آموزشی
قسمت دوازدهم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

قسمت سیزدهم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

آموزشی
قسمت سیزدهم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

قسمت چهاردهم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

آموزشی
قسمت چهاردهم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

قسمت اول : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

آموزشی
قسمت اول : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

قسمت دوم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

آموزشی
قسمت دوم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

قسمت سوم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

آموزشی
قسمت سوم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

قسمت چهارم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

آموزشی
قسمت چهارم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

قسمت پنجم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

آموزشی
قسمت پنجم : پرایس اکشن و منطق های کومویی - بابک کاظمی

ری اکشن به آهنگ بهزاد لایتو(مث خوته)

موسیقی
ری اکشن به آهنگ بهزاد لایتو(مث خوته)

فیلم اکشن و رزمی خروج_پارت دوم

هنری
سعید پیرو در نقش بهروز ایفای نقش مینماید اخرین بازیگری که مفتخر است صدای چنگیز جلیلوند سلطان دوبلاژ ایران بر چهره اش در نقش بهروز قرار گرفت

جلسه بیست و نهم: آموزش پست پروداکشن معماری در فتوشاپ - پیمان نقی پور

آموزشی
جلسه بیست و نهم آموزش: مات و خیس کردن پست پروداکشن رندر تصویر شیشه نمای ساختمان با اکشن Instagram: peyman.naghipour

پرایس اکشن - جلسه نهم، قسمت 1 - آشنایی با CP یا فشرده سازی قیمت

آموزشی
پرایس اکشن - جلسه نهم، قسمت 1 - آشنایی با CP یا فشرده سازی قیمت

فیلم اکشن ورزمی خروج

هنری
این فیلم با بازی سعید پیرو در نقش بهروز تولید شده و با هنر نمایی سلطان دوبلاژ استاد چنگیز جلیلوند که بر روی نقش بهروز ایشان دوبله کردند سعید پ...

قسمت هفدهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت هفدهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت هجدهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت هجدهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت نوزدهم - بخش اول : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت نوزدهم - بخش اول : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت نوزدهم - بخش دوم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت نوزدهم - بخش دوم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت نوزدهم - بخش سوم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت نوزدهم - بخش سوم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت نوزدهم - بخش چهارم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت نوزدهم - بخش چهارم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت بیست و یکم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت بیست و یکم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت بیست و دوم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت بیست و دوم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت شانزدهم - بخش اول : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت شانزدهم - بخش اول : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت شانزدهم - بخش سوم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت شانزدهم - بخش سوم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت شانزدهم - بخش سیزدهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت شانزدهم - بخش سیزدهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت اول : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت اول : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت پنجم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت پنجم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت هشتم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت هشتم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت نهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت نهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت دهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت دهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت دوازدهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت دوازدهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت سیزدهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت سیزدهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت چهاردهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت چهاردهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت پانزدهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت پانزدهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت شانزدهم - بخش دوم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت شانزدهم - بخش دوم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت شانزدهم - بخش چهارم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت شانزدهم - بخش چهارم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت شانزدهم - بخش پنجم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت شانزدهم - بخش پنجم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت شانزدهم - بخش هفتم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت شانزدهم - بخش هفتم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت شانزدهم - بخش هشتم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت شانزدهم - بخش هشتم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت شانزدهم - بخش نهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت شانزدهم - بخش نهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

قسمت شانزدهم - بخش دهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

آموزشی
قسمت شانزدهم - بخش دهم : آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی - جیک

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)