ضرب المثل - تکوید


ضرب المثل

ضرب المثل [زندگی کردن من، مردن تدریجی بود] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (زندگی کردن من، مردن تدریجی بود) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [در دیزی بازه، حیای گربه کجاست] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (در دیزی بازه، حیای گربه کجاست) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [دادن به دیوانگی، گرفتن به عاقلی] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (دادن به دیوانگی، گرفتن به عاقلی) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [خدایا آنکه عقل دادی چه ندادی؟ و آنکه را عقل...] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (خدایا آنکه را عقل دادی چه ندادی؟ و آنکه را عقل ندادی چه دادی؟) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه ...] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [خوش زبان باش، در امان باش] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (خوش زبان باش، در امان باش) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [خیاط در کوزه افتاد] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (خیاط در کوزه افتاد) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده را ز سبیل] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده را ز سبیل) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [خود کرده را، تدبیر نیست] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (خود کرده را، تدبیر نیست) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [خمیازه خمیازه آرد، حیف بر جان آنکه مرد] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (خمیازه خمیازه آرد، حیف بر جان آنکه مرد) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [از ماست که بر ماست] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (از ماست که بر ماس) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نفدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت...] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [خر را که به عروسی میبرند برای خوشی نیست، برای...] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (خر را که به عروسی میبرند برای خوشی نیست، برای آبکشی است) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [خانه دوستان بروب و در دشمنان مکوب] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (خانه دوستان بروب و در دشمنان مکوب) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [حلوای تن تنانی، تا نخوری ندانی] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (حلوای تن تنانی، تا نخوری ندانی) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [حمومک مورچه داره، بشین و پاشو خنده داره] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (حمومک مورچه داره، بشین و پاشو خنده داره) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [حیف از طلا، که خرج مطلا کند کسی] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (حیف از طلا، که خرج مطلا کند کسی) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [حرف مفت نزن] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (حرف مفت نزن) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [حساب به دینار، بخشش به خروار] استاد محمدرضا صفاری

هنری
ضرب المثل [حساب به دینار، بخشش به خروار] استاد محمدرضا صفاری

ضرب المثل [حرف مرد یکی است] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (حرف مرد یکی است) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [چه مردی بود، کز زنی کم بود] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (چه مردی بود، کز زنی کم بود) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [حاجی حاجی، مکه] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (حاجی حاجی، مکه) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [حالا نوبت رقاصی من است] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (حالا نوبت رقاصی من است) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [چو کردی با کلوخ انداز پیکار، سر خود را به...] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (چو کردی با کلوخ انداز پیکار، سر خود را به نادانی شکستی) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [چو به گشتی طبیب از خود میازار، چراغ از...] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (چو به گشتی طبیب از خود میازار، چراغ از بهر تاریکی نگه دار) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [چنته خالی شدن] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (چنته خالی شدن) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [چنین است، رسم سرای درشت] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (چنین است، رسم سرای درشت) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [چنان نماند و چنین نیز هم، نخواهد ماند] استااد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (چنان نماند و چنین نیز هم، نخواهد ماند) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر...] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بس) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [جای ماران، نشیند عقرب پیر] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (جای ماران، نشیند عقرب پیر) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

هر وقت بابام منو میبینه یاد این ضرب المثل میفته! خخخخخ

طنز
هر وقت بابام منو میبینه یاد این ضرب المثل میفته! خخخخخ

ضرب المثل [جور استاد، به ز مهر پدر] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (جور استاد، به ز مهر پدر) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [جواب ابلهان، خاموشیست] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (جواب ابلهان، خاموشیست) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [جانا سخن از زبان ما میگویی] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (جانا سخن از زبان ما میگویی) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [جایی که نمک خوردی، نمکدان مشکن] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (جایی که نمک خوردی، نمکدان مشکن) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [هر سخن جایی و هر نکته، مکانی دارد] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (هر سخن جایی و هر نکته، مکانی دارد) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [تیر توی تاریکی انداختن] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (تیر توی تاریکی انداختن) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [تو به این خریت فهمیدی، ما نفهمیدیم!] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (تو به این خریت فهمیدی، ما نفهمیدیم!) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [توپش پره!] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (توپش پره!) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

معرفی و داستان ضرب المثل های ایرانی ،برای کودکان با اجرای خانم طیبه پرآذران

آموزشی
مجله کودک سَروَک کلاس ، ضرب المثل های شیرین قدیمی ، این قسمت : در دروازه رو میشه بست ولی دَهَنِ مردم رو نمیشه بست برگزار کننده: کانون نیکوکاری سَرو امید آ...

ضرب المثل [حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر...] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست؟) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [میشود باطل تیمم، آب پیدا کرده را] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (میشود باطل تیمم، آب پیدا کرده را) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [تو از تو، من از بیرون] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (تو از تو، من از بیرون) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [توبه گرگ، مرگ است] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (توبه گرگ، مرگ است) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

ضرب المثل [تعارف شاه عبدالعظیمی] استاد محمدرضا صفاری

هنری
ضرب المثل [تعارف شاه عبدالعظیمی] استاد محمدرضا صفاری

ضرب المثل [ ترک عادت موجب مرض است] استاد محمدرضا صفاری

هنری
توضیح ضرب المثل (ترک عادت موجب مرض است) با بیان استاد محمدرضا صفاری(مولف کتب ضرب المثلها و نقدی بر ضرب المثلها)

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X دانلود فایل مرجع دانلود فایل تبلیغات شما (پیام به تلگرام)