مدرسه تلویزیونی - تکوید


مدرسه تلویزیونی

جامعه شناسی دهم ادبیات و علوم انسانی، 8 مهر 99، مدرسه تلویزیونی - معلم خصوصی

آموزشی
جامعه شناسی دهم ادبیات و علوم انسانی، 8 مهر 99، مدرسه تلویزیونی - معلم خصوصی

عربی زبان قرآن دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی

آموزشی
عربی زبان قرآن دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی

عربی زبان قرآن یازدهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی

آموزشی
عربی زبان قرآن یازدهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی

عربی زبان قرآن دوازدهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی

آموزشی
عربی زبان قرآن دوازدهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی

تولید محتوای الکترونیکی، ویژه معلمان 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی - معلم خصوصی

آموزشی
تولید محتوای الکترونیکی، ویژه معلمان 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی - معلم خصوصی

مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی - معلم خصوصی

آموزشی
مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی - معلم خصوصی

مدیریت و خانواده و سبک زندگی دوازدهم متوسطه، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی

آموزشی
مدیریت و خانواده و سبک زندگی دوازدهم متوسطه، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی

فیزیک دهم ریاضی و فیزیک و علوم تجربی، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی - معلم خصوصی

آموزشی
فیزیک دهم ریاضی و فیزیک و علوم تجربی، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی - معلم خصوصی

مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی - معلم خصوصی

آموزشی
مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی - معلم خصوصی

جغرافیای یازدهم ادبیات و علوم انسانی، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی - معلم خصوصی

آموزشی
جغرافیای یازدهم ادبیات و علوم انسانی، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی - معلم خصوصی

سلامت و بهداشت دوازدهم متوسطه، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی - معلم خصوصی

آموزشی
سلامت و بهداشت دوازدهم متوسطه، 7 مهر 99، مدرسه تلویزیونی - معلم خصوصی

انسان و محیط زیست یازدهم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 7 مهر 99 - معلم خصوصی

آموزشی
انسان و محیط زیست یازدهم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 7 مهر 99 - معلم خصوصی

ادبیات فارسی دوازدهم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 7 مهر 99 - معلم خصوصی

آموزشی
ادبیات فارسی دوازدهم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 7 مهر 99 - معلم خصوصی

روانسناسی یازدهم ادبیات و علوم انسانی، روانشناسی رشد مدرسه تلویزیونی 6 مهر 99

آموزشی
روانسناسی یازدهم ادبیات و علوم انسانی، روانشناسی رشد مدرسه تلویزیونی 6 مهر 99

علوم و فنون ادبی دهم ادبیات و علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 7 مهر 99 - معلم خصوصی

آموزشی
علوم و فنون ادبی دهم ادبیات و علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 7 مهر 99 - معلم خصوصی

منطق دهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 7 مهر 99 - معلم خصوصی

آموزشی
منطق دهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 7 مهر 99 - معلم خصوصی

ریاضی هشتم متوسطه، ضرب و تقسیم عددهای گویا مدرسه تلویزیونی 6 مهر 99 - معلم خصوصی

آموزشی
ریاضی هشتم متوسطه، ضرب و تقسیم عددهای گویا مدرسه تلویزیونی 6 مهر 99 - معلم خصوصی

علوم تجربی و زندگی ششم ابتدایی، مدرسه تلویزیونی 5 مهر 99 - معلم خصوصی

آموزشی
علوم تجربی و زندگی ششم ابتدایی، مدرسه تلویزیونی 5 مهر 99 - معلم خصوصی

زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی، ساختار آنزیم ها مدرسه تلویزیونی 5 مهر معلم خصوصی

آموزشی
زیست شناسی دوازدهم علوم تجربی، ساختار آنزیم ها مدرسه تلویزیونی 5 مهر معلم خصوصی

مدرسه تلویزیونی -کار و فناوری نهم - قسمت اول

آموزشی
مدرسه تلوزیونی - کار و فناوری نهم - پودمان الگوریتم - مدرسین استاد مهدویان و استاد حیدری . تاریخ پخش جمعه 21 شهریور 99

مدرسه تلویزیونی ایران مقطع ابتدایی، فارسی و نگارش پایه اول 15 شهریور

آموزشی
مدرسه تلویزیونی ایران مقطع ابتدایی، فارسی و نگارش پایه اول 15 شهریور

دین و زندگی یازدهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 30 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
دین و زندگی یازدهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 30 شهریور 99 - معلم خصوصی

جامعه شناسی دوازدهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 30 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
جامعه شناسی دوازدهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 30 شهریور 99 - معلم خصوصی

مدرسه تلویزیونی -کار و فناوری هشتم - قسمت اول

آموزشی
مدرسه تلوزیونی - کار و فناوری هشتم - پودمان کار با فلز - مدرسین استاد رحمانی و استاد جعفری نسب . تاریخ پخش جمعه 21 شهریور 99

آیا مدرسه تلویزیونی مهم است؟

آموزشی
به این سوال در این ویدئو پاسخ می دهیم که آیا دیدن مدرسه تلویزیونی درس کار فناوری مهم است؟ جواب : قطعا مهم است. لطفا ما را با نظرات خود یاری کنید.

شخصیت شناسی و تاثیر آن بر یادگیری موثر، مدرسه تلویزیونی 28 شهریور 99 معلم خصوصی

آموزشی
شخصیت شناسی و تاثیر آن بر یادگیری موثر، مدرسه تلویزیونی 28 شهریور 99 معلم خصوصی

تفکر و سواد رسانه ای دهم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 28 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
تفکر و سواد رسانه ای دهم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 28 شهریور 99 - معلم خصوصی

زمین شناسی یازدهم علوم تجربی، مدرسه تلویزیونی 28 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
زمین شناسی یازدهم علوم تجربی، مدرسه تلویزیونی 28 شهریور 99 - معلم خصوصی

بازی و ریاضی پنجم ابتدایی، رفع اشکال مدرسه تلویزیونی 28 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
بازی و ریاضی پنجم ابتدایی، رفع اشکال مدرسه تلویزیونی 28 شهریور 99 - معلم خصوصی

فارسی و نگارش اول ابتدایی، مدرسه تلویزیونی 28 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
فارسی و نگارش اول ابتدایی، مدرسه تلویزیونی 28 شهریور 99 - معلم خصوصی

ادبیات فارسی یازدهم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 28 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
ادبیات فارسی یازدهم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 28 شهریور 99 - معلم خصوصی

تاریخ دوازدهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 28 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
تاریخ دوازدهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 28 شهریور 99 - معلم خصوصی

علوم و فنون ادبی دوازدهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
علوم و فنون ادبی دوازدهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

نگارش یازدهم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
نگارش یازدهم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

فارسی و نگارش دوم ابتدایی، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
فارسی و نگارش دوم ابتدایی، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

بازی و ریاضی سوم ابتدایی، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
بازی و ریاضی سوم ابتدایی، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

علوم تجربی و تفکر پنجم ابتدایی، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
علوم تجربی و تفکر پنجم ابتدایی، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

فارسی و نگارش ششم ابتدایی، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
فارسی و نگارش ششم ابتدایی، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

عربی هفتم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
عربی هفتم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

عربی هشتم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
عربی هشتم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

عربی نهم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
عربی نهم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

عربی دوازدهم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
عربی دوازدهم متوسطه، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

علوم و فنون ادبی یازدهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
علوم و فنون ادبی یازدهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

هندسه دو یازدهم ریاضی و فیزیک، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
هندسه دو یازدهم ریاضی و فیزیک، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

ریاضی و آمار دهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
ریاضی و آمار دهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 27 شهریور 99 - معلم خصوصی

جغرافیا دوازدهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 26 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
جغرافیا دوازدهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 26 شهریور 99 - معلم خصوصی

فلسفه یازدهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 26 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
فلسفه یازدهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 26 شهریور 99 - معلم خصوصی

تاریخ دهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 26 شهریور 99 - معلم خصوصی

آموزشی
تاریخ دهم علوم انسانی، مدرسه تلویزیونی 26 شهریور 99 - معلم خصوصی

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال
X دانلود فایل مرجع دانلود فایل تبلیغات شما (پیام به تلگرام)